Iroda keresése
Kérem, hívjanak vissza!

Általános bérlési feltételek

MagánszemélyeknekÁltalános bérlési feltételek
1. A szerződés célja

A jármű bérlésével a Bérlő teljes körűen és maradéktalanul elfogadja a jelen általános bérlési feltételeket.

A Bérbeadó a jelen szerződés konkrét feltételeinek megfelelően a Bérlő rendelkezésére bocsátja a kijelölt berendezéseket, vezetőszemélyzet és üzemanyag nélkül, a bérlő által birtokolt, illetve az általa végrehajtott kereskedelem és használat tárgyát képező áruk szállítására. A Bérlő nem adhatja át, zálogba, kölcsön vagy bérbe a járművet.

A Bérbeadó nem vonható felelősségre a Bérlőt vagy Harmadik személyt érintő, a jármű esetleges késedelmes rendelkezésre bocsátásából fakadó, akaratától független olyan eseményekből származó közvetlen vagy közvetett következményekért, mint a vis maior, sztrájk, jogszabálymódosítás, időjárási körülmények, vagy a korábban bérelt jármű késedelmes leadása.

A Bérbeadó ezekben az esetekben semmilyen ellentételezést nem köteles fizetni.

2. A foglalás törlése

Valamennyi Interneten leadott foglalás törlését telefonon kell jelezni annak az irodának, amelyben a jármű felvételét kérték.

Ennek hiányában semmilyen módosítás nem elfogadható.

Ezt követően a Bérbeadó megerősítő emailt küld a Bérlőnek a foglalás törlésről.

A foglalás törlésének határideje:

Amennyiben a törlés és a jármű tervezett felvételének időpontja között több mint egy hónap van, a Bérlő az interneten vagy irodában kifizetett teljes összeget visszakapja.

Amennyiben a törlés és a jármű tervezett felvételének időpontja között több mint 15 nap, de kevesebb, mint egy hónap van, a Bérlő az interneten vagy irodában kifizetett összeg 75%-át kapja vissza.

Amennyiben a törlés és a jármű tervezett felvételének időpontja között több, mint 8, de kevesebb, mint 15 nap van, a Bérlő az interneten vagy irodában kifizetett összeg 50%-át kapja vissza.

Amennyiben a törlés és a jármű tervezett felvételének időpontja között kevesebb, mint egy hét van, a Bérlő semmilyen visszatérítésre nem jogosult.

Ha a Bérbeadónak a fenti feltételek alapján visszatérítést kell fizetnie a Bérlőnek, az minden esetben átutalással történik.

3. A jármű őrzése

A rendelkezésre bocsátás és a visszaszolgáltatás között a Bérlő kötelessége őrizni a járművet, annak felszerelését és tartozékait, beleértve a kulcsokat és a szabályozó dokumentumokat.

A Bérlő mint a jármű őrzője felelősséggel tartozik minden olyan hibáért, amelyet a Bérbeadó nem ismert és amely a járművet vagy tartozékait érinti. Ugyanez érvényes a nem rendeltetésszerű kezelésre is.

4. A szállítási műveletek ellenőrzése

A Bérlő ellenőrzi a szállítási műveleteket, meghatározza a szállítandó áruk mennyiségét és jellegét, kijelöli az útvonalakat és irányítja a műveleteket, biztosítja a kezelési előírások betartásának ellenőrzését, miközben be kell tartania a szállítás szabályait és a hatályos biztonsági előírásokat, és továbbá biztosítania kell, hogy ezeket alkalmazottai is betartsák. A Bérlő teljes felelősséget vállal a szállított árukért.

A szállított árut a Bérbeadó semmilyen esetben nem biztosítja. A Bérlő biztosítási kötvényt ír alá, melyben lemond mindennemű követelésről a Bérbeadóval és biztosítójával szemben, beleértve a hűtőegység meghibásodását is.

5. Tevékenységi terület

A Bérlő kizárólag azokban az európai országokban, rendeltetésszerű utakon, használhatja a járművet, ahol jelen vagyunk. Minden eltérés kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges. Szigorúan tilos a járművet az engedélyezett területeken kívül használni. Ellenkező esetben a Bérlő az ügynökeit felmenti a káresemények és katasztrófák mindennemű következménye alól.

6. A berendezés állapota

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott berendezés működőképes, jó állapotban van, és megfelel az érvényes előírásoknak. A Bérlő semmilyen átépítést vagy átalakítást nem végezhet a járművön.

7. Karbantartás

A Bérlő gondoskodik a jármű karbantartásáról és javításáról a műhelyeiben. Ha a jármű vagy valamely tartozéka beavatkozást igénylő meghibásodást szenved, a Bérlő kizárólag a Bérbeadóhoz fordulhat. A Bérlőnek gondoskodnia kell a jármű és tartozékai megfelelő működéséről, továbbá beleegyezik, hogy haladéktalanul értesíti a Bérbeadót minden hibáról és műszaki rendellenességről, ideértve a defektet és a használhatatlanná válást. Hasonlóképpen, a Bérlő köteles gondoskodni a jármű belső és külső tisztaságáról. Műszaki beavatkozások esetén a jármű teljesen üres kell legyen, amikor a Bérbeadó műhelyébe kerül – semmilyen áru vagy tárgy nem maradhat a fedélzeten. A Bérbeadó nem vonató felelősségre értékromlás, veszteség vagy lopás esetén. A Bérlő felelős minden anyagi, pénzügyi és büntetőjogi következményért, amely a jármű és tartozékai rendellenes kopása miatt következik be. A Bérlő semmi esetre sem követelhet kártérítést, még a késedelmes visszavételből vagy a bérlés törléséből fakadó kellemetlenségek miatt sem.

8. Felszerlések elhasználódása

A szállított áruk nem veszélyeztethetik a jármű épségét, sem önmagukban, sem csomagolásukkal, rögzítésükkel vagy a kezelésükhöz szükséges berendezések által. A Bérlő felelős a járműben esett károkért, ideértve az ipari karbantartó eszközöknek és raklapmozgatóknak a jármű belsejében történő használatból eredő, az oldalfalak és ajtók horpadását okozó károkat.

9. Használat

A vezetőfülkében rendelkezésre álló, illetve engedélyezett helyek számán felül személyek és háziállatok szállítása kifejezetten tilos. Ha ezt a számot túllépik, a Bérlő teljes felelősséget vállal a szabálysértés jogi és anyagi következményeiért, beleértve a szállított személyek esetleges sérülését.

10. A járművek vezetése és használata

A járművezető köteles többek között, de nem kizárólag, indulás előtt naponta ellenőrizni az olajszinteket, a motor hűtőkörét, a gumiabroncsok nyomását, valamint a fék és az elektromos jelzések megfelelő működését. A Bérlő tudomásul veszi, hogy átvette a használatához szükséges jogi és szabályozási dokumentumokat. Ha ezen dokumentumok közül egy vagy több elvész, a Bérlő köteles azonnal értesíteni írásban a Bérbeadót. A Bérlő viseli a felelősséget az ilyen jellegű veszteségek anyagi és büntetőjogi következményeiért. A járműnek az adminisztratív dokumentumok elvesztéséből következő leállása nem vonja maga után a bérlés vagy az ahhoz tartozó számlázás felfüggesztését.

11. A járművezető kijelölése

A járművezetőnek legalább 21 évesnek kell lennie és több mint három éve érvényes országos vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amely megfelel a bérelt jármű raksúlyának és kategóriájának.

Ha ez nem teljesül, a Bérlő teljes körű büntetőjogi és polgári felelősséget visel ellenőrzés vagy közlekedési baleset esetén.

A kötelező érvényes személyi igazolványon és vezetői engedélyen túl, a Bérlőnek egy három hónapnál nem régebbi lakcím igazolást is be kell mutatnia.

A Bérbeadó megőrzi ezen dokumentumok egy másolatát.

A fenti igazoló dokumentumok hiányában a Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy nem bocsátja a járművet a Bérlő rendelkezésére. Ez a Bérlő számára semmilyen kártérítés jog keletkezésével nem jár.

Az 1978. január 6-i módosított törvény értelmében, a Bérlő hozzáférési és helyesbítési joggal rendelkezik a Petit Forestier vállalatnál, amelyhez egy, a személyi igazolvány másolatával kísért ajánlott levelet kell elküldenie a Petit Forestier kommunikációs osztálya részére. 

12. Kresz

A Bérlő kizárólagos felelősséget vállal a KRESZ mindennemű megsértéséért és minden olyan esetért, amely során a megbízottai nem tartják be a rendőrségi előírásokat, továbbá viseli az összes ebből fakadó jogi és pénzügyi következményt. A Bérbeadó különösképpen visszautasítja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget abban az esetben, ha a Bérlő járművezetői alkoholos állapotban, illetve kábítószer vagy álmosságot okozó anyag hatása alatt okoznak balesetet.

13. Különleges berendezések

Ha a jármű fel van szerelve tachográffal és/vagy sebességkorlátozóval, a Bérlő felelős ezen berendezések, továbbá a kilométer-számláló károsodásáért vagy szándékos módosításáért, melynek célja az ellenőrzések kiiktatása volna. Ennélfogva a Bérlőre hárul a Bérbeadó vagy a hatóságok által észlelt állagromlás valamennyi anyagi és büntetőjogi következménye. A Bérlő által vissza nem szolgáltatott tápvezetékek kiszámlázásra kerülnek.

14. Kötelező látogatások

A Bérlő köteles reagálni a Bérbeadó összes megkeresésére, függetlenül azok dátumától vagy gyakoriságától, amelyek ellenőrzésekre és szabályozási vizsgálatokra vonatkoznak. Ennek hiányában, a Bérlő felelős az ebből eredő anyagi, pénzügyi és büntetőjogi következményekért.  

15. Jogok és adók

A Bérlő köteles megfizetni többek között, de nem kizárólag, az autópályadíjakat, a parkolási díjakat és a közúti létesítmények, például hidak és alagutak díját, továbbá a jelen szerződés tárgyát képező gépjármű(vek) bérletére, birtoklására vagy használatára vonatkozó jelenlegi vagy jövőbeni áruforgalmi adókat, egyéb adókat, bírságokat, illetékeket, bélyegilletékeket és regisztrációs díjakat.

16. A jármű biztosítása

A Bérbeadó a Bérlők javára olyan biztosítási kötvényt köt, amely garantálja a polgári jogi felelősséget a bérelt jármű által a harmadik személyeknek okozott testi vagy anyagi kár esetén, a biztosítási törvény L.211-1-es és későbbi cikkelyeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Kikötésre kerül, hogy veszteségenként vagy károsodásonként 800 € adók nélküli (azaz nyolcszáz euró adók nélküli) összeg kerül kiszámlázásra a Bérlőnek, olyan harmadik fél nélkül történt baleset esetén, amelyben a Bérlő részlegesen vagy teljesen felelős, valamint 1200 € adók nélkül (azaz ezerkétszáz euró adók nélkül), lopás, tűzeset, vagy vandalizmushoz köthető károkozás esetén. Az önrészek összegét a konkrét körülmények rögzítik.

Nem vonatkozik a garancia, és teljes mértékben a Bérlő fedezi az alábbiakat: a jármű olyan jellegű károsodása, amely során a járművezető, a károkozás ideje alatt alkohol, tudatmódosító szer, vagy egyéb olyan gyógyszeres készítmény hatása alatt állt, amely álmosságot okoz; amely során a járművezető nem felelt meg a jelen szerződés 11. pontjában foglalt, járművezetői engedélyre és életkorra vonatkozó követelményeknek; amely során a károsodás felső ütődés következménye; amely cserbenhagyásos gázolás vagy segítségnyújtás elmulasztása során vagy azt követően keletkezett; amely a jármű hatósági általi elszállíttatása során keletkezett; amennyiben a károsodás bármilyen jellegű verseny során keletkezett; az átlagostól eltérő sérülések, amelyek a jármű nem kellő elővigyázatossággal végzett be és kirakodásából, vagy olyan termékek által keletkeztek, amelyek kárt okozhatnak a járműben; amennyiben a járművet eszközként használják; a jármű ellopása esetén, amely a járművezető nagyfokú gondatlansága révén vált lehetővé, különös tekintettel a járműben hagyott kulcsokra; szándékos károkozás esetén; külföldi háború, polgárháború, felkelések, vulkánkitörések, földrengések vagy más katasztrófa jellegű esemény, vagy bármely más természeti jelenség által okozott károsodások esetén; bármilyen módon felrobbanó fegyverek vagy gépek esetén; nukleáris robbanóanyag vagy radiokatív hulladék esetén; az egyértelműen a Bérlőnek betudható károsodások.

Ha tűz keletkezik a helyiségben, a Bérbeadó és a Bérlő kifejezett megegyezéssel kölcsönösen lemondanak az egymás ellen benyújtott jogorvoslat lehetőségéről a bérelt járműben esett tűzkárra vonatkozóan, bármilyen okból és következménnyel, olyan helyen, ahol a felügyeletet közösen vagy a Bérbeadó gyakorolja.

A Bérlő elveszíti a garanciát, amennyiben a járműben a Bérlő által és a Bérbeadó jóváhagyása nélkül beépített eszközökből vagy kiegészítőkből származó tűz keletkezik.

A járművel vagy a félpótkocsival szállított különféle tartozékok és mozgó alkatrészek, a visszaszolgáltatás elmulasztása esetén, listaáron kiszámlázásra kerülnek, a költségek korlátozása nélkül.

A Bérlő vállalja, hogy 48 órán belül nyilatkozik a Bérbeadónak minden olyan veszteségről vagy eseményről, amely a biztosítási fedezet alkalmazásához vezethet, és haladéktalanul, telefonon értesíti a Bérbeadót súlyos baleset esetén. A Bérlő köteles minden szükséges intézkedést megtenni a Bérbeadó panasztételi lehetőségeinek védelme érdekében, különös tekintettel a bármilyen káresemény bekövetkeztekor gondosan és olvashatóan kitöltött „autóbalesetről szóló baráti jelentésre”, akkor is, ha harmadik fél nem vesz részt vagy nincs azonosítva a káresemény kapcsán, továbbá, amennyiben ez ésszerűen lehetséges, pontosan meghatározza a résztvevő harmadik felet, valamint a magasan elhelyezett és az épületekről lelógó tárgyak esetén megjelöli a talajhoz és a járdák széléhez viszonyított méreteket. A jármű, illetve a jármű felszerelésének vagy berendezésének ellopása esetén a Bérlő haladéktalanul köteles jelentést tenni a legközelebbi rendőrségi vagy csendőrségi egységnek, és telefonon értesíti a Bérbeadót. A lopásról szóló értesítést haladéktalanul be kell nyújtani a Bérbeadónak. Ennek elmulasztása esetén a Bérlőnek nem áll jogában csereautót és a bérleti díj kiszámlázásának felfüggesztését kérni. Ha a veszteséget nem jelentették be, és az okiratokat nem továbbították a Bérbeadónak az előírt határidőn belül, és felismerték, hogy a késedelem kárt okoz a Bérbeadónak, akkor a Bérlő teljes mértékben felelősségre kötelezhető, az összeg korlátozása nélkül. Hasonló következményekkel járnak a veszteség jellegére, okaira, körülményeire vagy következményeire vonatkozó hamis állítások.

17. Garanciális letét és az esedékes összegek kifizetése

A szerződés aláírásakor a Bérlő letétet ad át a Bérbeadónak, amelynek összegét a konkrét feltételek szabályozzák. A letét visszafizetésére a szerződés lejárta és az esedékes összegek teljes rendezése után kerül sor. A bérleti számlák és a jelen szerződés szerint esedékes összegek euróban, kedvezmény nélkül, készpénzben fizetendők.

Ezen felül, bármely, az interneten fizetett bérlési összegen felüli, Bérlőt terhelő összeg a jármű leadásakor az irodában bankkártyával fizetendő (pl. további kilométerek, határidőn túli leadás stb.).

A fizetések biztonságának optimalizálása érekében a Bérbeadó további, a Petit Forestier számára kiállított igazoló dokumentumokat kérhet.

Válasz hiányában, a Bérbeadó fenntartja a jogot a megrendelés törlésére.

A Bérlőt tájékoztatják, hogy banki adatainak a Bérbeadó részére történő közlése magában foglalja azt is, hogy a Bérbeadó megterhelheti bankkártyáját, amennyiben járműprobléma merül fel (teletank hiánya, a jármű javítási költségei, büntetés kifizetése, kifizetetlen számlák stb.), anélkül, hogy a Bérlő ezt megakadályozhatná.

Valamennyi adat számítógépes úton kerül feldolgozásra, amelynek célja a bérlési szerződés megfelelő teljesítése.

Az 1978. január 6-i módosított törvény értelmében, a Bérlő hozzáférési és helyesbítési joggal rendelkezik a Petit Forestier vállalatnál, amelyhez egy, a személyi igazolvány másolatával kísért ajánlott levelet kell elküldenie a Petit Forestier kommunikációs osztálya részére.

A bérlési díj részének vagy egészének bármilyen késedelmes megfizetése a törvényben meghatározott késedelmi kamat háromszorosával megegyező késedelmi díj kiszámlázását eredményezi. A késedelmi díj külön felszólítás nélkül is követelhetővé, és az a tartozás követelésének keletkezési napjától annak teljes megfizetéséig tartó időszakra vonatkozik.

A Bérbeadó a Bérlő számára, a papír alapú számlákat helyettesítendő, elektronikus számlát állít ki, amelyek a Bérbeadó ingyenes számla dematerializációs szolgáltatásán keresztül érhetők el. Az elektronikus számla elektronikus aláírást tartalmaz, amely biztosítja a számlán szereplő adatok hitelességét és teljességét. A számla jogi és pénzügyi igazolásnak minősül.

18. Elállási záradék

A jelen szerződés automatikusan, a Bérlő kizárólagos hibája miatt megszűnik a szerződés feltételeinek be nem tartása és/vagy egy korábbi vagy aktuális bérleti díj, illetve bármilyen más, bármilyen bérleti szerződés alkalmazásából származó összeg megfizetésének elmulasztása következtében. A megszűnés a Bérlő részére elküldött hivatalos értesítés dátuma után 4 nappal lép hatályba, akkor is, ha a fizetés és teljesítés a fent említett időszak lejártát követően megtörténik. A felmondás következtében a jog és jogcím nélküli Bérlő köteles haladéktalanul visszaszolgáltatni a járművet, amire a Bíróság elnöke által kiadott határozattal kényszeríthető. Ha a Bérlő megtagadja a jármű visszaszolgáltatását, az illetékes Bíróság elnöke által kiadott határozattal kényszeríthető.

19. A bérlés vége

A bérlés befejeztével a Bérlő köteles a Bérbeadó által kijelölt helyre visszaszolgáltatni a berendezést. Ha 48 órán belül nem szolgáltatja vissza a járművet, a Bérlő az előző futamidővel megegyező bérleti díjat köteles fizetni, anélkül, hogy a Bérbeadónak a 18. cikkben előírt feltételek melletti visszavételi joga sérülne.

20. Jogviták

Jogvita esetén kizárólag a BÉRBEADÓ SZÉKHELYE szerinti bíróságok illetékesek. A felek továbbá egyetértenek abban, hogy a fenti kikötések közül egy vagy több, akár jogi úton történő megsemmisítése vagy módosítása, nem vezethet a szerződés semmissé nyilvánításához. A Bérlő felelős minden anyagi és büntetőjogi következményért, amely a fentiekben leírt alapelvek és szabályok be nem tartásából vagy megsértéséből származik.